Make your own free website on Tripod.com
M-ไทย
 
Y2K_1Y2K_2Y2K_3

เนื่องจากเวลานี้ใกล้จะถึงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งในปี ค.ศ. 2000 อาจมีผลกระทบ ร้ายแรงต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลก ทั้งระบบตัวเครื่อง (Hardware) ระบบปฎิบัติการ (Operation System) และระบบงาน (Application) ซึ่งใน 
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 หลายๆ ระบบงานที่มีระบบเป็นเลขสองหลักสุดท้ายของปี เช่น ปี 1997 จะเก็บไว้ใน คอมพิวเตอร ์ด้วยตัวเลขสองตัวท้าย 97 เท่านั้น ซึ่งจะทำให้งานผิดพลาดไป กล่าวคือเมื่อถึงปี 2000 คอมพิวเตอร์ จะเก็บตัวเลขเป็น 00 เข้าไปในเครื่อง ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่า เป็นปี ค.ศ. 1900 แทนที่จะเป็นปี ค.ศ. 2000 ตามที่เป็นจริง ทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาดไป และบางระบบงานอาจถึงกับใช้งานไม่ได้  
ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าระบบคอมพิวเตอร์อาจเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดยสาเหตุอาจมาจาก Software  
ถูกผลิด หรือพัฒนาขึ้นโดยใช้ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปีศริสตศักราชในการคำนวณและมีการคำนวณที่เกี่ยว 
เนื่องกับปีถัดไป หรือแฟ้มข้อมูลถูกยกเลิก (Expire) ในปี ค.ศ. 1999 และอีกทั้งปี ค.ศ. 2000 ยังเป็นปีที่ต้องคำนวน เป็นปีอธิกสุรทิน (Leap Year) คือเป็นปีที่มี 366 วัน (ไม่ใช่ 365 วัน) ซึ่งจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์อาจทำงาน 
ผิดพลาดได้เช่นกัน  
ความคิดผม ควรหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้ให้มากเนื่องจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ถ้าเกิดขึ้นจริง หรืออาจ จะเกิดขึ้นแต่ไม่รา้ยแรงก็ตาม เราก็มาชั่งน้ำหนักว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นั้น จะมีผลกระทบกับเราแค่ไหน ถ้าเกิดปัญหาปี  
ค.ศ. 2000 ขึ้นจริง คุ้มไหมถ้าข้อมูล และระบบของเรา พัง (Fail) และถ้าไม่เกิด หรือเกิดไม่รุนแรง ผลจะเป็นอย่างไร สรุปคิดว่าควรเตรียมตัวเพื่อรับปี ค.ศ. 2000 ควรจะเริ่มที่การตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ สามารถรอง รับปี ค.ศ. 2000 ไม่ว่าจะเป็นด้าน Hardware , Software และอื่นๆ ควรทำการตรวจสอบเก็บข้อมูลไว้ ถ้ารองรับ ก็ไม่ต้อง กังวลหายใจทั่วท้อง แต่ถ้าไม่รองรับปี ค.ศ. 2000 ก็สอบถามทาง ผู้จำหน่าย (Service Provider) ของ Hardware, Software ที่เราใช้อยู่ว่าเขาสนับสนุน(Support)เราแค่ไหน ช่วยเราได้ไหม ถ้าถึงเราต้องช้วยตัวเอง ก็ต้องลงไป ศึกษากันหน่อย ว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ทั้ง Hardware, Software ช่วงนี้ผลิตภัณฑ์เริ่มออกจำหน่าย มากมาหลายตัว และคงทะยอยออกกัน แข่งกันเรื่อยๆ คงมีทางเลือกกันมากมายครับ

Back to home